ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลสำคัญ – ร้านค้าปลีกผู้ค้าส่งและบุคคลที่สามอื่น ๆ มีข้อกำหนดและข้อ จำกัด ของบาร์โค้ดที่แตกต่างกัน คุณต้องรับผิดชอบต่อการยืนยันว่าบาร์โค้ดสอดคล้องกับข้อกำหนดการยอมรับบาร์โค้ดของบุคคลที่สาม ก่อนสั่งซื้อจากเรา. เราไม่รับรองว่ารหัสบาร์โค้ดจะสอดคล้องกับข้อกำหนดในการยอมรับบาร์โค้ดของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเราได้จดบันทึกข้อ จำกัด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เราทราบ. คลิกที่นี่ อ่านข้อมูลนี้.

โปรดดูการยอมรับบาร์โค้ดสำหรับข้อ จำกัด และข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบาร์โค้ดทั่วโลก ข้อ จำกัด เหล่านี้มีผลเฉพาะกับบางประเทศทั่วโลกซึ่งในบางสาขามีความต้องการบาร์โค้ดเฉพาะ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำจำกัดความ

1.1 “ผู้ขาย” หมายถึง ATime Ltd.

1.2 “ผู้ซื้อ” หมายถึงบุคคลที่รับใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการโดยผู้ขายหรือผู้ขายได้รับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

1.3 “สินค้า” หมายถึงสินค้าใด ๆ ที่ผู้ขายจะต้องจัดหาให้แก่ผู้ซื้อ
1.4 “บริการ” หมายถึงบริการใด ๆ ที่ผู้ขายจะจัดให้แก่ผู้ซื้อ

เงื่อนไข “1.5” หมายถึงข้อกำหนดในการให้บริการในข้อตกลงนี้และเงื่อนไขพิเศษหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ตกลงโดยผู้ขาย

1.6 “การเขียน” รวมถึงทางไปรษณีย์การส่งโทรสารหรืออีเมล

2. เงื่อนไข

2.1 เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับสัญญาซื้อขายสินค้าทั้งหมดโดยผู้ขายต่อผู้ซื้อและถือว่าเป็นการแทนที่และไม่รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดรวมทั้งข้อตกลงใด ๆ ที่ผู้ซื้ออาจพยายามที่จะใช้ภายใต้ใบสั่งซื้อการยืนยันคำสั่งซื้อหรืออื่น ๆ เอกสาร.

2.2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับเว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของผู้ขาย

2.3 ห้ามมิให้พนักงานหรือตัวแทนของผู้ขายทำคำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าในนามของผู้ขายเว้นแต่จะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายและตัวแทนใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขายจะต้องไม่ขึ้นกับเนื้อหาใด ๆ สัญญา.

2.4 จนกว่าการจัดส่งสินค้าโดยผู้ขายไปยังผู้ซื้อหรือการยอมรับของผู้ซื้อในการเขียนใบเสนอราคาของผู้ขายสำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการ (ขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดขึ้นครั้งแรก) จะไม่มีการทำสัญญาขายสินค้าหรือบริการใด ๆ

2.5 ผู้ขายจะมีเสรีภาพในการแก้ไขโดยไม่มีความรับผิดใด ๆ ในส่วนของผู้ขายและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเอกสารการขายใด ๆ รายการราคาการรับมอบใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยผู้ขาย

2.6 เมื่อผู้ซื้อยอมรับการส่งมอบสินค้าหรือยอมรับเป็นหนังสือราคาจัดหาสินค้าหรือบริการถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไข

3. การยอมรับคำสั่งซื้อ

3.1 การโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ บนไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย การได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ (แบบอิเล็กทรอนิกส์โทรสารหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ) ไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือยืนยันข้อเสนอของเราที่จะขาย ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธใบสั่งซื้อของคุณไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ

4. ราคา

4.1 ผู้ขายพยายามที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราในคลังสินค้าและในราคาที่ระบุไว้ ข้อมูลการกำหนดราคาและข้อมูลความพร้อมใช้งานที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดที่เรามี แต่น่าเสียดายที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันราคาหรือความพร้อมใช้งาน

4.2 หากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อไม่สามารถจัดส่งได้เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบ วันที่จัดส่งที่คาดว่าจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

4.3 ราคาของสินค้าหรือบริการต้องเป็นราคาที่ผู้ขายกำหนดไว้ในราคาปัจจุบันของผู้ขายเว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย

5. การชำระ

5.1 ผู้ขายกำลังเตรียมที่จะพิจารณาใบสมัครสำหรับบัญชีเครดิตจากลูกค้าองค์กรตามข้อมูลอ้างอิงที่ได้รับอนุมัติ

5.2 บัญชีที่ไม่เป็นเครดิตผู้ซื้อต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนส่งมอบสินค้า

5.3 การชำระเงินทำได้ด้วยเงินสดเช็คเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

5.4 ผู้ซื้อที่มีบัญชีเครดิตต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามข้อตกลงในการให้สินเชื่อที่ตกลงกันซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 วันนับ แต่วันที่ออกใบกำกับสินค้าเว้นแต่ผู้ขายจะตกลงเป็นอย่างอื่น

5.5เงิน หากใบแจ้งหนี้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะชำระเป็นรายเดือน 2% ต่อเดือนนับจากวันที่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จนถึงวันที่ชำระเงิน ดอกเบี้ยดังกล่าวจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังคำตัดสินใด ๆ

6. การจัดส่ง

6.1 ผู้ขายจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ทราบวันที่จัดส่งโดยประมาณ แต่เวลาจะไม่เป็นสาระสำคัญ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้โดยประมาณ ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าในวันที่จัดส่งที่แจ้งไว้ในการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบอย่างเหมาะสม

6.2 วิธีการจัดส่งสินค้าทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ขาย

7. ความเป็นเจ้าของและความเสี่ยง

7.1 เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อหรือเมื่อสินค้าถูกเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ของผู้ขายตามที่ผู้ซื้อร้องขอความเสี่ยงในสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อทันที

7.2 ชื่อสินค้าจะยังคงตกเป็นของผู้ขายจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน

7.3 ผู้ซื้อจะถือเป็นผู้ซื้อและผู้รับแทนของผู้ขายจนกว่าจะถึงเวลาที่ชื่อสินค้าผ่านไปยังผู้ซื้อและจะต้องเก็บรักษาสินค้าไว้อย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองและเป็นผู้เอาประกันภัยและระบุว่าเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย

7.4 ในขณะที่ราคาซื้อสินค้าใด ๆ ที่ส่งมอบให้กับผู้ซื้อจะยังคงค้างชำระอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดของผู้ขายผู้ขายสามารถกู้คืนและ / หรือขายต่อสินค้าหรือสินค้าใด ๆ และอาจเข้ามาใน สถานที่ของผู้ซื้อโดยคนรับใช้หรือตัวแทนในการเรียกคืนสินค้าและจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการคืนเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อ

7.5 จนกว่าจะได้ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนแล้วผู้ซื้อจะไม่จำนำประกันโดยวิธีการหรือในทางอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อสินค้าที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย

8. การรับประกัน

8.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับประกันว่าตนมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเต็มที่ในการทำข้อตกลงนี้

8.2 ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าจะปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือในการใช้งานตามปกติหากสินค้าได้รับการใช้ตามคำแนะนำและมาตรฐานอุตสาหกรรมตามปกติ ผู้ขายยังรับประกันด้วยว่าจะมีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ดี นี่เป็นเพียงการรับประกันเดียวกับผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อโดยชัดแจ้งว่ายอมรับผลิตภัณฑ์ว่า “AS IS” และผู้ขายไม่รับประกันหรือโดยชัดแจ้งใด ๆ

8.3 การรับประกันของผู้ขายจะไม่เริ่มใช้งานจนกว่าจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับสินค้าภายในวันครบกำหนด

8.4 การจัดเก็บตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้การรับประกันเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่น ๆ โดยนัยโดยกฎหมายบังคับใช้กฎหมายหรืออื่น ๆ จะได้รับการยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

8.5 คำอธิบายไม่ได้แสดงหรือบ่งบอกถึงการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถขายได้หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ

8.6 ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ลงรอยกันในการใช้งานหรือรับผิดชอบต่อผู้ซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ในการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันโดยนัยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขอื่นใดหรือหน้าที่ใดของกฎหมายที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษหรือโดยทางตรงหรือทางอ้อม ค่าใช้จ่ายหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทของผู้ขายลูกจ้างหรือตัวแทนหรือสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดหาสินค้าหรือการใช้หรือการขายโดยผู้ซื้อในลักษณะใดก็ตาม

8.7 ผู้ขายไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดของตนจะได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกรายใดและจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการไม่ยอมรับหรือใช้งานใด ๆ หรือถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้ซื้อด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเหตุอื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดของผู้ขายไม่ให้ ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งหรือบุคคลอื่น ผู้ซื้อยอมรับว่าก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดว่าผู้ขายปลีกที่พวกเขาตั้งใจจะจัดหาให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดรหัสบาร์โค้ดเฉพาะใดและผู้ขายสินค้าและบริการจะเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์นี้หรือไม่

8.8 ผู้ขายไม่มีการรับประกันใด ๆ แสดงหรือโดยนัยในด้านสินค้าคุณภาพหรือสมรรถนะทางการตลาดสำหรับการใช้หรือวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ การรับประกันสินค้าใด ๆ ใช้กับผู้ซื้อและไม่ใช่บุคคลที่สามและจะไม่รับความรับผิดหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าความประมาทการใช้ผิดประเภทหรือการดัดแปลงใด ๆ

8.9 ผู้ซื้อตกลงว่าผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษอันเป็นผลสืบเนื่องทางอ้อมหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกันการฝ่าฝืนสัญญาความประมาทความรับผิดที่เข้มงวดหรือความรับผิดทางแพ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ข้อตกลงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย ผู้ขายไม่รับประกันการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของผลิตภัณฑ์

8.10 ในกรณีใด ๆ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องเช่นการสูญเสียกำไรการสูญเสียตลาดหรือผลของความล่าช้าหรือการเบี่ยงเบนอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้น

8.11 วันเริ่มต้นของการรับประกันทั้งหมดคือวันที่ส่งมอบให้กับผู้ซื้อจากผู้ขาย

8.12 ความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาและโดยอุบัติเหตุจะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้ง

8.13 ความรับผิดของผู้ขายในทุกเหตุการณ์จะ จำกัด และไม่เกินราคาซื้อที่จ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการที่ขายได้ซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว การชำระเงินของผู้ขายเป็นจำนวนเงินดังกล่าวจะต้องเป็นวิธีการแก้ไขขั้นสุดท้ายและแบบเฉพาะเจาะจงในความเหน็ดเหนื่อยหรือไม่มีวิธีการอื่นใดที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้และจะไม่ตีความหรือถูกกล่าวหาโดยลูกค้าว่าล้มเหลวในวัตถุประสงค์หลัก

9. เหตุสุดวิสัย

9.1 ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบหรือการไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการกระทำของพระเจ้าสงครามการก่อการร้ายข้อพิพาทแรงงาน ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของซัพพลายเออร์หรือการขนส่งหรือการกระทำของรัฐบาล

9.1 ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบหรือการไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการกระทำของพระเจ้าสงครามการก่อการร้ายข้อพิพาทแรงงาน ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของซัพพลายเออร์หรือการขนส่งหรือการกระทำของรัฐบาล

10. การยกเลิกสัญญา / การคืนสินค้า / การเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่อง

10.1 ไม่มีการยกเลิกสัญญาใด ๆ เมื่อได้รับการยอมรับจากผู้ขายแล้วและจะไม่สามารถคืนสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายเห็นสมควร

10.2 ข้อบกพร่องที่ถูกกล่าวหาในสินค้าต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่ง ในกรณีที่มีการปฏิเสธการส่งมอบและผู้ซื้อไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบภายในระยะเวลาที่ระบุว่าจะไม่ยอมรับสินค้าใด ๆ และผู้ซื้อจะต้องชำระราคาซื้อเต็มจำนวน

10.3 ในกรณีที่มีการแจ้งการเรียกร้องใด ๆ ที่ถูกต้องแก่ผู้ขายโดยพิจารณาจากสินค้าที่ส่งมอบภายใต้สัญญาที่มีข้อบกพร่องผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในราคาของสินค้าและผู้ขาย จะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้ออีกต่อไป

 

11. การแก้ไขข้อกำหนด

11.1 การยอมรับคำสั่งซื้อของผู้ขายต้องเป็นไปตามที่ผู้ซื้อยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และผู้ซื้อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกสันนิษฐานจากการที่ผู้ซื้อยอมรับทุกส่วนหรือบางส่วน สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ ไม่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขจะมีผลผูกพันผู้ขายเว้นแต่ผู้ขายจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หากใบสั่งซื้อหรือการติดต่ออื่น ๆ มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดต่อข้อกำหนดในการให้บริการที่มีอยู่ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้การยอมรับคำสั่งซื้อของผู้ขายจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ เพิ่มเติมหรือแตกต่างกันออกไป การสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ขายในข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้

12. คำบอกกล่าว

12.1 คำบอกกล่าวที่ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงผู้ขายที่สำนักงานจดทะเบียนหรือสถานที่ประกอบธุรกิจหลักและจะต้องส่งมอบด้วยตนเองโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนครั้งแรก (137 Victoria Road, Devonport, Auckland 6024, New Zealand)

13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

13.1 ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้จะต้องได้รับการกำหนดและควบคุมโดยกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ของลูกค้าเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ต้องเริ่มต้นภายในสามเดือนหลังจากเกิดเหตุแห่งการกระทำขึ้น

14. ความสามารถแยกกันได้

14.1 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกกำหนดใหม่หรือข้อกำหนดในการบังคับใช้ใหม่ที่ระบุไว้ซึ่งเจตนาของผู้ขายและผู้ซื้อใน การยอมรับข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องมีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้

14.2 หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้มีผลสมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งข้อตกลงอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้งานได้

 

 

15. ทรัพย์สินทางปัญญา

15.1 จดหมายข้อความและข้อเสนออาจมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับของผู้ขาย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาเนื้อหาทรัพย์สินทางปัญญาวิธีทางเทคนิคและข้อความที่รวมอยู่ในเอกสาร ห้ามใช้เปิดเผยหรือทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการประเมินเอกสารนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ชื่อในเอกสารนี้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นี้ยังคงอยู่ตลอดเวลากับผู้ขาย

16. ไม่มีผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

16.1 บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในข้อนี้และไม่ให้สิทธิประโยชน์หรือการเรียกร้องใด ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

17. ความแม่นยำ

17.1 ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในไซต์นี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและในขณะที่ผู้ขายพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารมีความถูกต้องความถูกต้องไม่สามารถรับประกันได้และผู้ขายไม่รับประกันหรือรับรองว่าถูกต้อง

18. การแก้ไขเว็บไซต์

18.1 ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในไซต์นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อัปเดต ผู้ขายสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเข้าสู่ไซต์นี้คุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

19. นโยบายความเป็นส่วนตัว

19.1 ผู้ขายตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้แก่ผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้าและบริการที่จัดให้โดยเว็บไซต์เท่านั้น ผู้ขายจะไม่ขายให้ยืมหรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อผู้ซื้อ

20. ข้อตกลงทั้งหมด

20.1 ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การจัดวางคำสั่งซื้อจะถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แทนข้อเสนอข้อเสนอการอภิปรายการติดต่อหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ พวกเขาสามารถแก้ไขได้ตามข้อตกลงที่ตามมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ขายเท่านั้น